Zegarek jako bi??uteria i element stroju

W naszych strojach codziennych, sportowych, oficjalnych czy bankietowych wszyscy u??ywamy r????nego rodzaju bi??uterii. Przyjmuj?c zegarek jako jej element, mo??emy spr??bowa? wyliczy? ca??y zakres mo??liwej, najwa??niejszej czy najpopularniejszej bi??uterii, osobno dla kobiet jak i m???czyzn.

Dla pa?? lista obejmuje wi?ksz? gamm? mo??liwo??ci i zawiera: kolie i naszyjniki, bransoletki, pier??cionki, kolczyki i klipsy, broszki, oprawy okular??w, spinki do w??os??w i wspomniane zegarki.

U pan??w nale??y wymieni?: zegarki, spinki krawatowe i oprawy okular??w, powracaj?ce do ??ask dostojne spinki mankietowe, zapomniane szpilki do krawat??w, czasami sygnet. Dla indywidualnej oceny pozostawi? nale??y mo??liwo??? za??o??enia: bransolety, kolczyk??w czy dekoracyjnego ??a??cuszka. Dodatkowymi mniej widocznymi elementami ozdobnymi dla obojga p??ci mog? by?: breloczek do kluczy, spinka do banknot??w, wizytownik, pi??ro czy ewentualnie d??ugopis.

Jak wida? z powy??szego zestawienia, w??r??d wszystkich ozd??b zegarek dla kobiet stanowi jeden z wielu element??w ozdobnych, dla m???czyzn jest jedn? z nielicznych mo??liwo??ci i pewnie najwa??niejsz? bi??uteri?. Bardzo wa??ne jest tak??e, ??e bi??uteria damska jest specjalnie eksponowana, podczas gdy m?ska jest noszona raczej dyskretnie.

W dalszej cz???ci wywodu chcia??bym zaj?? si? doborem zegarka. Ze wzgl?du na og??lne wra??enia estetyczne nierozerwalnie zwi?zane z ca??o??ci? stroju, cz?ste odnoszenie si?, szczeg??lnie do pozosta??ych element??w bi??uterii w cz???ci dotycz?cej doboru wzorniczego czy kolorystycznego b?dzie nieuniknione.
Read more

Authors

Related posts

Top