Randez vous z IWC

Znana i bardzo ceniona na ??wiatowym rynku manufaktura zegarkowa IWC (International Watch Co Schaffhausen), zorganizowa??a w warszawskim hotelu Haytt konferencj? maj?c? na celu promowanie firmy, jej wyrob??w oraz polepszenie jako??ci obs??ugi we wsp????pracuj?cych z ni? sklepach.
Szkolenie poprowadzi?? Martijn Oremus przedstawiciel marki IWC dla rejonu Europy centralnej i wschodniej. Zaprezentowa?? mi?dzy innymi koncepcj? najnowszej kampanii reklamowej maj?c? promowa? seri? zegark??w Aquatimer, kt??ra przeznaczona jest dla nurk??w.
1
Szczeg??lnym modelem tej grupy zegark??w jest “Czarny Galapagos?. Ze sprzeda??y tych zegark??w dofinansowana zostanie dzia??aj?ca na rzecz zachowania fauny i flory wysp Galapagos fundacja Charlesa Darvina.
2
Pokryta wulkanizowanym kauczukiem stalowa koperta zegarka, czarna tarcza i taki sam kauczukowy, perforowany pasek dodaj? niespotykanego wyrazu czasomierzowi. Substancja luminescencyjna Superluminova, kt??r? pokryte s? wskaz??wki, elementy tarczy i obrotowego pier??cienia zapewniaj? ??atwy odczyt wskaza??, tak w ciemno??ci jak i pod powierzchni? wody. Szczeg??lnym wyzwaniem dla konstruktor??w by?? z Schaffhausen by?? obrotowy pier??cie?? dekompresyjny, kt??ry wykonany ze stali i szk??a szafirowego w cz???ci w kt??rej naniesione s? bia??e oznaczenia tak??e “??wieci? w ciemno??ciach.
Du??ym zainteresowaniem w??r??d uczestnik??w cieszy?? si? model Aquatimer Deep Two. Jak przysta??o na presti??owy czasomierz przeznaczony dla nurk??w posiada on stoper, automatyczny naci?g spr???yny i pier??cie?? dekompresyjny. Jednak szczeg??lnym atrybutem tego zegarka jest mechanizm pozwalaj?cy na pomiar g???boko??ci maksymalnego i chwilowego zanurzenia w wodzie. Urz?dzenie to jest niezwykle precyzyjnym, trudnym w konstrukcji i unikatowym dzie??em mechaniki precyzyjnej.
3
W??r??d limitowanych czasomierzy ciekawym pomys??em jest Ingienieur Plastiki ?? charakteryzuj?cy si? indywidualn? i zaskakuj?c? kolorystyk?. Jest on inspirowany i po??wi?cony dzia??alno??ci Davida de Rothschild ?? cz??owieka niezwykle zaanga??owanego w ochron? ??rodowiska.
Inne przedstawione tego wieczoru nowinki pochodzi??y z linii Da Vinci, Pilot, Ingienieur oraz wykonana w r????owym z??ocie kolekcja Vintage.
Na spotkanie zaproszona zosta??a ??ci??le wyselekcjonowana grupa sprzedawc??w. Wszyscy uczestnicy mieli mo??liwo??? bliskiego zapoznania si? z wymienionymi nowinkami i wi?kszo??ci? zegark??w z katalogu IWC na rok 2009.
Po spotkaniu go??cie zostali zaproszeni do sto??u na kolacj?, w trakcie kt??rej prowadzone by??y ??ywe dyskusje na tematy zwi?zane z manufakturami zegarkowymi i ich znakomitymi wyrobami.
Po??r??d go??ci znalaz?? si? te?? zesp???? salonu odCzasu doCzasu, mieszcz?cego si? w sto??ecznych Z??otych Tarasach.

Adam Ciborek

W??adys??aw Meller

www.zegarki.info.pl
4

Kolacja z Przedstawicielem marki IWC

5

Zesp???? salonu odCzasu doCzasu
6

Martijn Oremus i W??adys??aw Meller
87

Authors

Related posts

Top