Pompy ciep??a idealne do ogrzewania domu i wody. Polacy ch?tnie zast?puj? nimi tradycyjne piece. Raport Oferteo.pl

Pompy ciep??a idealne do ogrzewania domu i wody. Polacy ch?tnie zast?puj? nimi tradycyjne piece. Raport Oferteo.pl

Pompy ciep??a s? niemal dwa razy cz???ciej instalowane w starszych domach ni?? w tych nowo wybudowanych ?? wynika z raportu Oferteo.pl. Polacy najcz???ciej wykorzystuj? je zar??wno do ogrzewania budynk??w, jak i wody.

Ekologiczna energia w domach Polak??w
Do inwestycji w odnawialne ??r??d??a energii Polak??w sk??aniaj? nie tylko pa??stwowe dop??aty i troska o ??rodowisko, ale r??wnie?? perspektywa sporych oszcz?dno??ci i uniezale??nienia si? od zmiennych cen paliw. W ostatnich latach coraz ch?tniej decydujemy si? na instalacj? ekologicznych rozwi?za?? w swoich domach. Stare piece na paliwa sta??e zast?pujemy pompami ciep??a lub panelami fotowoltaicznymi.

Ogrzewanie budynku i wody

Oferteo.pl, najwi?kszy polski serwis ???cz?cy poszukuj?cych us??ug zwi?zanych z OZE z ich dostawcami, przeprowadzi?? badanie w??r??d os??b, kt??re w 2020 roku by??y zainteresowane monta??em pompy ciep??a na w??asny u??ytek. Wynika z niego, ??e funkcj?, jak? najcz???ciej pe??ni? ona w domach, jest ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody. Do tych dw??ch cel??w wykorzystuje j? a?? 84% u??ytkownik??w. Popularnym rozwi?zaniem, z kt??rego korzysta 16% badanych, jest r??wnie?? ch??odzenie. Stosunkowo niewielu ankietowanych deklarowa??o wykorzystanie pompy ciep??a tylko do ogrzewania budynku (8%) lub wy???cznie do podgrzewania wody (3%).
Je??li chodzi o rodzaj urz?dzenia, to Polacy zdecydowanie najch?tniej wybieraj? powietrzne pompy ciep??a (78% przypadk??w). Na drugim miejscu, z wynikiem 17%, znalaz??y si? pompy gruntowe, a na trzecim ?? wodne, kt??re wybra??o 5% badanych.

Pompy ciep??a nie tylko w nowych domach

Co ciekawe, pompy ciep??a to rozwi?zanie najcz???ciej stosowane w domach 6-letnich lub starszych. To one stanowi??y a?? 58% wszystkich instalacji w 2020 roku. Wynika? to mo??e z licznych mo??liwo??ci dofinansowania oferowanych przez pa??stwo. Dop??aty maj? na celu zach?cenie w??a??cicieli dom??w do wymiany starego, nieefektywnego ??r??d??a ciep??a na paliwo sta??e i zast?pienie go w??a??nie pomp? ciep??a. Do takich inicjatyw nale??y na przyk??ad popularny program Czyste Powietrze.
W??a??ciciele nowych dom??w stanowili natomiast jedn? trzeci? wszystkich decyduj?cych si? na tego typu inwestycj? w 2020 roku.
Pod wzgl?dem powierzchni rozk??ad przedstawia si? nast?puj?co: 48% stanowi??y domy o powierzchni do 150m2, 35% ?? nieruchomo??ci od 151 do 200 m2, a 14% ?? mi?dzy 201 a 300 m2. Najmniejszy odsetek (3%) dotyczy?? budynk??w wi?kszych ni?? 300 m2.
Domy ogrzewane w ten spos??b s? zamieszkiwane najcz???ciej przez 3-4 osoby (61% badanych) lub 5-6 os??b (18%).

Wielozadaniowi wykonawcy poszukiwani

Z badania do??? jednoznacznie wynika, ??e w kwestii ekologicznego ogrzewania Polacy poszukuj? kompleksowej us??ugi. A?? w 91% przypadk??w zlecenie otrzymywa??y firmy, kt??re oferowa??y jednocze??nie sprzeda?? i monta?? sprz?tu. 7% ankietowanych poszukiwa??o tylko urz?dze??, a wy???cznie monta??em lub sam? wycen? zainteresowanych by??o po 1% inwestor??w.
?? Co pi?ty zleceniodawca bior?cy udzia?? w badaniu zaznaczy??, ??e potrzebuje porady eksperta przy wyborze odpowiedniego urz?dzenia do swojego domu. Taka potrzeba jest jak najbardziej zrozumia??a, a specjali??ci ??wiadomi s? jej istnienia. Wi?kszo??? firm oferuje klientowi kompleksow? us??ug?, w sk??ad kt??rej wchodz? konsultacje, doradztwo w kwestiach dofinansowania, dob??r sprz?tu, monta??, a nawet kilkuletnia gwarancja na sprz?t ?? zauwa??a Karol Grygiel z zarz?du Oferteo.pl. Po wyborze odpowiedniego, zaufanego wykonawcy mo??emy zatem by? pewni, ??e nie b?dziemy pozostawieni sami sobie na ??adnym z etap??w przedsi?wzi?cia.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
senior public relations specialist

www.sarota.pl

O OFERTEO

Oferteo.pl z siedzib? we Wroc??awiu to serwis internetowy, kt??ry u??atwia dokonywanie transakcji handlowych. Pomaga osobom poszukuj?cym us??ug w zakresie fotowoltaiki nawi?za? kontakt z najlepszymi wykonawcami i dostawcami tego typu produkt??w. Platforma istnieje od 2008 roku.

Wi?cej na www.oferteo.pl

Top