Plan na jesie??: kompostowanie. Dlaczego warto?

Plan na jesie??: kompostowanie. Dlaczego warto?
Kompostowanie. Dla jednych to praktyka stara jak ??wiat, dla innych inicjatywa, kt??ra nabra??a rozp?du w ostatnim czasie ze wzgl?du na trend less waste. Jedno jest pewne ?? kompostowanie to m?dry spos??b na wykorzystanie odpad??w pochodzenia organicznego, kt??re stanowi? a?? 1/3 domowych ??mieci. Aby by??o efektywne, trzeba pami?ta? o przestrzeganiu kilku zasad.

Wyobra?? sobie tak? sytuacj?: gotujesz zup?, wi?c obierasz w??oszczyzn?, a obierki z warzyw wyrzucasz do pojemnika na zmieszane odpady. Zamykasz szafk? i zapominasz o sprawie. W ci?gu dnia wrzucisz jeszcze kilka razy organiczne odpady do tego kosza. Ten b?dzie si? szybciej zape??nia??, w ko??cu ??mieci wyl?duj? w wi?kszym kontenerze i zostan? zutylizowane. Czy mo??na by??oby zrobi? to lepiej, przy tym samym wysi??ku? Tak, cho? rzadko si? nad tym zastanawiamy, bo dzia??amy mechanicznie. Bardziej warto??ciow? drog? jest kompostowanie resztek organicznych. Dlaczego? Po pierwsze redukujemy liczb? ??mieci i odci???amy nasze (i tak przepe??nione) kosze na zmieszane produkty, po drugie otrzymujemy pe??nowarto??ciowy naw??z naturalny, kt??ry przyda si? w ogrodzie i na balkonie, po trzecie ?? ??yjemy bardziej ekologicznie i troszczymy si? o ??rodowisko. Ale od pocz?tku.

Czym jest kompostowanie?
To naturalna metoda gospodarowania odpadami, kt??ra polega na przetwarzaniu materii organicznej w wyniku naturalnych proces??w biochemicznych, w kt??rych bior? udzia?? r????ne mikroorganizmy ?? nicienie, bakterie beztlenowe czy grzyby ?? oraz tlen, azot i fosfor. Wskutek rozk??adu powstaje kompost, czyli bogaty w sk??adniki od??ywcze materia?? o ziemistym zapachu, kt??ry mo??na wykorzysta? jako naw??z w przydomowych ogrodach czy uprawie ro??lin balkonowych. W naturalnych warunkach proces mo??emy zaobserwowa? w przyrodzie, podziwiaj?c jak natura radzi sobie z opad??ymi li???mi, ga???ziami czy uschni?tymi ro??linami ?? wyci?gaj?c z obumar??ej materii sk??adniki mineralne, kt??re zasil? gleb?.

Robimy kompost
Tyle teorii, czas na praktyk?, bo do stworzenia domowego nawozu potrzeba odpowiednich warunk??w. O czym warto pami?ta??
Podstaw? jest kompostownik ?? mo??na go kupi? w gotowej wersji w marketach ogrodniczych albo zrobi? samemu z desek lub zaimpregnowanych belek. Warto zastanowi? si? nad jego usytuowaniem w ogrodzie, bo nie ka??dy zak?tek si? nadaje. Najlepsze b?dzie miejsce zacienione i os??oni?te od wiatru, nieco wzniesione, aby woda opadowa si? w nim nie kumulowa??a. Dobrym rozwi?zaniem jest ulokowanie go blisko kwitn?cych drzew, np. bzu, co sprawi, ??e zapachy powstaj?ce podczas proces??w biochemicznych nie b?d? uci???liwe. Na koniec ?? najlepszy okres na za??o??enie kompostownika przypada od wiosny do p????nej jesieni ?? wtedy w pojemniku lub pryzmie opr??cz odpad??w kuchennych znajd? si? tak??e te ogrodowe.

?? Na tym etapie warto tak??e zastanowi? si?, w czym b?dziemy przechowywali organiczne opady w domu. Nikt nie lubi opr????nia? work??w na ??mieci, kt??rych zawarto??? po kilku dniach ?? m??wi?c delikatnie ?? nie jest najprzyjemniejsza dla nosa i oka. Dlatego o wiele wygodniejszym rozwi?zaniem jest zastosowanie w domu biodegradowalnych work??w na ??mieci, kt??re mo??emy z czystym sumieniem pozostawi? w kompostowniku. Papierowe kompostowalne worki Paclan For Nature i bio worki na ??mieci z naturalnego PLA For Nature ??wietnie sprawdz? si? na bioodpady ?? komentuje Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

Co wrzuca? do kompostownika?

Wydaje si? to oczywiste, a jednak nie wszystko, co organiczne nadaje si? do tego celu. Kompostownik to nie ogrodowy ??mietnik ?? odzwierz?ce i niekt??re ro??linne cz?stki nie tylko nie sprzyjaj? procesowi butwienia, ale tak??e mocno go zaburzaj?, powoduj?c np. gnicie.
?? Zaczynaj?c przygod? z kompostowaniem warto sprawdzi?, co mo??na kompostowa?, a co nie, aby nasze wysi??ki nie okaza??y si? daremne. Odpady kuchenne ?? obierki z warzyw i owoc??w, resztki ugotowanego obiadu, rozdrobnione skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie ?? oraz ogrodowe ?? ziemia z doniczek, zwi?d??e kwiaty, li??cie, ga???zie, resztki ??ywop??otu i skoszona trawa ?? jak najbardziej nadaj? si? jako wsad do kompostownika. To samo tyczy si? niezadrukowanego i mi?kkiego papieru (papier ??niadaniowy, chusteczki). Istnieje jednak liczna grupa produkt??w, kt??rych nie powinni??my poddawa? temu procesowi. S? to nadgni??e i zainfekowane ro??liny, ocet i musztarda, owoce cytrusowe i banany (ze wzgl?du na liczne chemiczne opryski) czy produkty odzwierz?ce ?? nabia??, mi?so, sk??ry, ko??ci i t??uszcz. Te ostatnie zamiast butwie? zaczn? gni?, przyci?gaj?c muchy i zwierz?ta ?? podpowiada Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

Zak??adanie przydomowych kompostownik??w to dobry spos??b na wykorzystanie domowych resztek i uzyskanie naturalnego nawozu do u??y??nienia gleby. Przekonali si? o tym tak??e w??a??ciciele balkon??w, kt??rzy mog? korzysta? z tej formy recyklingu, wybieraj?c nowoczesne wermikompostowniki. Przetwarzajmy bioodpady z g??ow?, bo naprawd? warto!

Paclan. Robi r????nic? ka??dego dnia. Marka nale??y do Cedo Sp. z o.o. ?? firmy, kt??ra od ponad 50 lat produkuje artyku??y gospodarstwa domowego jednorazowego u??ytku, u??atwiaj?c wykonywanie codziennych czynno??ci. Poza szerokim wyborem work??w na odpady, ??ciereczek, g?bek i papier??w do pieczenia, w ofercie mo??na znale??? tak??e folie spo??ywcze, torebki na mro??onki oraz woreczki na pieluszki. Paclan zach?ca do dba??o??ci o ??rodowisko naturalne ?? stworzy?? lini? For Nature, kt??r? tworz? ekologiczne artyku??y do gotowania, pieczenia, sprz?tania oraz worki na ??mieci z materia??u z recyklingu. Wi?cej informacji na http://www.paclan.pl.

Top