Od zmian gospodarczych pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych do chwili obecnej

Zmiany gospodarcze pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych, podobnie jak wspomniana poprzednio “bitwa o handel”, nie by??y bezpo??rednio zwi?zane z zawodem, jednak ze wzgl?du na g???boko??? przemian spo??eczno-gospodarczych zawa??y??y na nim znacz?co. Je??li do tego dodamy, nast?puj?cy w tym samym czasie, szybki post?p techniczny to nie dziwi? nas ogromne przeobra??enia jakie dokona??y si? pod ka??dym wzgl?dem wykonywania zawodu. Zmiany te swoj? g???boko??ci? i szybko??ci? zaskakiwa??y nawet najbardziej przewiduj?cych obserwator??w zawodu.

Powr??t do normalno??ci w systemie najmu lokali u??ytkowych, odrodzenie si? prywatnego handlu, stworzenie mo??liwo??ci korzystnego wydzielenia si? z jednostek pa??stwowych i sp????dzielczych oraz szeroki import zegark??w wy??szej klasy, to dane pocz?tkowe og??lne wynikaj?ce ze zmian systemowych. Wzrost jako??ci czasomierzy, realny spadek cen zegark??w to dane pocz?tkowe techniczne wyst?puj?ce na rynku zegark??w. Razem obydwie te przyczyny zapocz?tkowa??y procesy zmian w zawodzie.

Urynkowienie wysoko??ci stawek najmu, i wypowiedzenia um??w najmu spowodowa??y likwidacje wielu punkt??w us??ugowych, czy zmiany w ich lokalizacji. Dalszym efektem takich zdarze?? by??y cz?ste rezygnacje z wykonywania zawodu zegarmistrza, lub oficjalnego wykonywania zawodu. Likwidacja firm pa??stwowych i sp????dzielczych to kolejna przyczyna rezygnacji z wykonywania zawodu, czy rozpocz?cia dzia??alno??ci na w??asny rachunek.
Read more

Authors

Related posts

Top