Od rewolucji kwarcowej do zmian gospodarczych pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych

Wej??cie na rynek zegark??w wyrob??w elektronicznych, a szczeg??lnie masowa produkcja bardzo tanich zegark??w z wy??wietlaczem cyfrowym zmieni??a gwa??townie rynek produkcji i serwisu zegark??w a co za tym idzie prac? zegarmistrza. Aby podkre??li? znaczenie tych zmian, odwo??ajmy si? do Szwajcarii – kraju b?d?cego liderem w produkcji luksusowych zegark??w, gdzie z istniej?cych ponad 4500 firm zegarkowych w kr??tkim czasie pozosta??o tylko oko??o 450.

I cho? z du??? doz? prawdopodobie??stwa nale??a??o za??o??y?, ??e podobnego typu zjawisko b?dzie mo??na zaobserwowa? w sektorze us??ug zegarmistrzowskich w tym w zegarmistrzostwie polskim, to o dziwo u nas sta??o si? inaczej. I cho? nie ros??a ilo??? punkt??w us??ugowych, to w istniej?cych zwi?ksza??a si? znacz?co ilo??? zlece?? oraz dochodowo??? pracy. Wszystko to dzia??o si? w??a??nie dzi?ki rosn?cej ilo??ci tanich i nienaprawialnych (jednorazowych) zegark??w elektronicznych. Zegarki te zwi?kszy??y jeszcze bardziej dost?pno??? wyrobu jakim jest zegarek i wbrew nazwie w naszym kraju nie by??y one jednorazowe a wr?cz nagminnie naprawiane.

To zjawisko w ci?gu kilku lat spowodowa??o, ??e poszczeg??lni zegarmistrzowie byli zmuszeni szybko opanowa? podstawy zupe??nie nowej nauki technicznej – elektroniki. Dla starszych i konserwatywnych zegarmistrz??w, niech?tnych wobec jakichkolwiek zmian, tak du??a odmiana okazywa??a si? niemo??liwa do zaakceptowania mentalnie. Dla niekt??rych by??a tak??e trudn? lub wr?cz niemo??liw? do przyj?cia ze wzgl?du na mo??liwo??? percepcji wiedzy. Tacy zegarmistrze pozostaj?c tylko przy naprawach zegark??w mechanicznych znacz?co ograniczali ilo??? wykonywanych przez siebie us??ug a co za tym idzie tak??e swoje dochody. W niekt??rych wieloosobowych zak??adach pracy dochodzi??o wr?cz do specjalizacji i podzia??u na zegarmistrz??w tradycyjnych i “zegarmistrz??w-elektronik??w”.
Read more

Authors

Related posts

Top