Moda na zegarki

Kobiety i m???czy??ni s? w kwestii oceny zegark??w jednomy??lni, cho? panowie w wi?kszym stopniu zwracaj? uwag? na praktyczne funkcje takie jak wodoszczelno??? czy pod??wietlenie tarczy.

Polacy w wi?kszo??ci preferuj? modele klasyczne ?? zar??wno na bransoletkach, jak i na sk??rzanych paskach, cho? coraz cz???ciej wybieraj? r??wnie?? czasomierze kolorowe, o nietypowych kszta??tach i bardziej z??o??onych funkcjach. Coraz wi?cej os??b przekonuje si? r??wnie?? do modeli proponowanych na okre??lone okazje: formalne spotkania, do pracy, do uprawiania sport??w. 16 %. Polak??w posiada kilka zegark??w – najcz???ciej s? to osoby o wysokiej pozycji zawodowej i dobrej sytuacji materialnej, mieszka??cy miast, powy??ej 40 lat ?? tyle samo kobiet, co m???czyzn.

Dla tych os??b szczeg??lnie istotne s? wzgl?dy estetyczne zegark??w i ich dopasowanie do stroju.

Badanie zrealizowa?? TNS OBOP na zlecenie Timex Polska metod? PAPI (wywiady bezpo??rednie) na reprezentatywnej pr??bie Polak??w (N=1003) powy??ej 15 roku ??ycia, w okresie 11-18 maja 2006.

Authors

Related posts

Top