Elastyczne biura zn??w na topie

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, dn. 09.11.2020

Elastyczne biura zn??w na topie

Wraz z rozpowszechnieniem si? elastycznego modelu pracy zyskali??my pewno???, ??e biura pozostan? niezb?dnym elementem dla funkcjonowania firm. Transformacja oczekiwa?? pracownik??w, co do sposobu wykonywania pracy, wp??ynie jedynie na zmian? ich funkcji

Og??oszenie pandemii sta??o si? jednym z punkt??w zwrotnych dla sektora biurowego. Na pocz?tku tego roku rynek elastycznych powierzchni biurowych prze??ywa?? inwestycyjny boom. We wszystkich, du??ych o??rodkach biznesowych w kraju zasoby powierzchni coworkingowych i biur serwisowanych szybko ros??y. Za wzrostem poda??y sz??o coraz wi?ksze zapotrzebowanie na tego typu przestrze?? do pracy. Po marcowym prze??omie wszystko si? zmieni??o. W obecnej rzeczywisto??ci elastyczne biura maj? jednak szans? wr??ci? na ??cie??k? wzrostu. Oferuj? bowiem gotow?, dobrze wyposa??on? powierzchni? w atrakcyjnym ??rodowisku pracy, a do tego bardzo wygodne warunki najmu i niewyg??rowane ceny.
– Prawie po??owa firm, kt??re my??l? o zmianie strategii wobec miejsca pracy rozwa??a wykorzystanie dost?pnej na rynku oferty biur serwisowanych i centr??w coworkingowych. Elastyczne przestrzenie biurowe s? coraz bardziej dostosowane, zar??wno do nowych wymaga?? najemc??w, jak i rosn?cych wymog??w sanitarnych. Klienci poszukuj? takich rozwi?za??, szczeg??lnie je??li maj? na uwadze czas obowi?zywania umowy najmu albo mo??liwo??ci, jakie nios? w przypadku konieczno??ci szybkiej ekspansji czy redukcji powierzchni biurowej. Miejsca pracy w niekt??rych elastycznych przestrzeniach biurowych mo??na wynaj?? na bardzo kr??tki okres, nawet jednego miesi?ca, a w niekt??rych obiektach istnieje mo??liwo??? wynaj?cia ich na dni czy godziny ?? m??wi Krzysztof Foks, Analyst w Walter Herz.
Optymalne ceny
Plusem elastycznych powierzchni jest na pewno prosta forma rozliczenia koszt??w. Zamiast op??aca? czynsz, regulowa? op??aty eksploatacyjne oraz rozlicza? si? za media, jak w przypadku regularnego najmu, najemca p??aci tylko jedn?, sta??? kwot? na rzecz wynajmuj?cego. W tej cenie zawarte s? wszystkie podstawowe op??aty, a cz?sto obejmuje ona r??wnie?? dost?p do sal konferencyjnych.
Przyczyn powodzenia, jakim na powr??t ciesz? si? coworkingi i biura serwisowane upatrywa? mo??na r??wnie?? w ch?ci optymalizacji koszt??w, co wi???e si? z szybkim przechodzeniem firm na prac? zdaln?, najcz???ciej w modelu hybrydowym. W zwi?zku z popularno??ci? elastycznych biur firma Walter Herz uruchomi??a dedykowan? im wyszukiwark? z ofertami z ca??ej Polski. ?? Du??e zainteresowanie budz? przede wszystkim biura serwisowane w uk??adzie gabinetowym, przeznaczone dla kilku os??b i powierzchnie coworkingowe ze specjalnie wydzielonymi unitami dla poszczeg??lnych najemc??w. Oferowane formy najmu r????ni? si? kosztami. Cena wynaj?cia biurka rotacyjnego, tzw. HotDesk w zale??no??ci od lokalizacji waha si? mi?dzy 300 z?? a 900 z?? za miesi?c. Miesi?cy koszt sta??ego miejsca pracy kszta??tuje si? w przedziale od 400 z?? do 1300 z??. Prywatne biuro, kt??re jest najbardziej zbli??one do wynajmu w tradycyjnej przestrzeni biurowej kosztuje zwykle od 600 z?? do 1800 z?? za stanowisko za miesi?c ?? informuje Krzysztof Foks.
Nowa sytuacja na rynku sk??ania firmy do stosowania modelu hybrydowego, kt??ry skupia si? na po???czeniu d??ugoterminowych um??w najmu powierzchni z kr??tkoterminowym wynajmem przestrzeni coworkingowej, co pozwala zaoferowa? pracownikom mo??liwo??? pracy zdalnej nie tylko z domu. Elastyczne biura staj? si? coraz bardziej po???danym rozwi?zaniem rynkowym, w miar? jak wrasta liczba freelancer??w i os??b, kt??re nie chc? doje??d??a? do siedziby firmy i nie mog? stale pracowa? w domu. Od marca br. pracodawcy tworz? i rozwijaj? siatki umo??liwiaj?ce wykonywanie pracy w r????nych miejscach. To sprawia, ??e wzrasta zapotrzebowanie na elastyczn? i ??atwo dost?pn? przestrze?? biurow?.
Warszawa z najwi?ksz? elastyczn? ofert?
Jak wynika z danych zawartych w raporcie – Coworking i powierzchnie serwisowane w Polsce 2020 opracowanym przez Walter Herz, najwi?ksz? ilo??ci? elastycznych przestrzeni do pracy dysponuje Warszawa, w kt??rej jest blisko 2/3 krajowych zasob??w tego rodzaju powierzchni. Najwi?kszym powodzeniem firm poszukuj?cych takich biur w stolicy ciesz? si? lokalizacje centralne oraz Mokot??w. Na ich obszarze skupionych jest blisko 75 proc. warszawskich centr??w coworkingowych. Kolejne miejsce po Warszawie na mapie poda??y elastycznych przestrzeni biurowych w Polsce z 13 procentowym odsetkiem krajowej oferty zajmuje Krak??w. Za nim plasuje si? Wroc??aw (7 proc.), Pozna?? (3 proc.) i Tr??jmiasto (3 proc.).
Biura serwisowane i centra coworkingowe oferuj? kilka form najmu przestrzeni. Najta??sz? opcj? jest HotDesk, kiedy najemca zyskuje dost?p do przestrzeni biurowej, w kt??rej mo??e zaj?? dowolne, wolne miejsce rotacyjne. Kolejna opcja to dedykowane biurko, kiedy najemca dostaje wyznaczone, sta??e miejsce w przestrzeni open space lub w gabinecie. Do wyboru jest tak??e prywatne biuro w gabinecie dedykowanym tylko jednemu najemcy.
W cenie najmu elastycznej powierzchni zawarte jest wiele udogodnie?? dla u??ytkownik??w, kt??re w przypadku standardowego najmu pracodawca musia??by sam zorganizowa?. Chodzi m.in. o dost?p do cz???ci wsp??lnych, takich jak kuchnia i strefy wypoczynku. U??ytkownicy mog? korzysta? z Wi-Fi oraz podstawowych sprz?t??w biurowych typu skaner i drukarka, a tak??e kawy, herbaty i wody. Maj? r??wnie?? zapewnion? obs??ug? recepcji czy dost?p do zamykanych szafek i budek telefonicznych. Za dodatkow? op??at? oferowana jest za?? zwykle obs??uga korespondencji, wirtualny adres, obs??uga ksi?gowa, prawna i doradcza.

o Walter Herz
Walter Herz jest wiod?cym na rynku, polskim podmiotem prowadz?cym dzia??alno??? w sektorze nieruchomo??ci komercyjnych na terenie kraju. Od 8 lat firma ??wiadczy kompleksowe i strategiczne us??ugi doradcze w ca??ej Polsce. Eksperci Walter Herz doradzaj? inwestorom, w??a??cicielom nieruchomo??ci i najemcom. Firma zapewnia pe??n? obs??ug?, zar??wno firmom z sektora prywatnego, jak i publicznego. Doradcy Walter Herz wspieraj? klient??w w poszukiwaniu i wynajmie powierzchni biurowych oraz ??wiadcz? us??ugi doradcze przy realizacji projekt??w inwestycyjnych w sektorze komercyjnym i hotelowym.
Firma ma siedzib? w Warszawie oraz odzia??y regionalne w Krakowie, Wroc??awiu, Tr??jmie??cie i ?odzi. Walter Herz jest tw??rc? Akademii Najemcy, pierwszego w Polsce projektu, kt??ry wspiera i edukuje najemc??w powierzchni komercyjnych z ca??ej Polski. Prowadzi szkolenia stacjonarne w najwi?kszych miastach w kraju. W trosce o najwy??szy poziom etyczny ??wiadczonych us??ug wprowadzi??a Kodeks Dobrych Praktyk.

————————————————————–

PRESS RELEASE Warsaw, 09.11.2020

Flexible offices are on top again

Along with the spread of the flexible working model, we became sure that offices will remain an essential element for the functioning of companies. The transformation of employees’ expectations as to the way they perform work, will only change their functions

The announcement of pandemic has become one of the turning points for the office sector. At the beginning of the year, flexible office space market experienced an investment boom. In all large business centers in the country, the number of co-working spaces and instant offices grew rapidly. The increase in supply was followed by the growing demand for this type of work space. Everything has changed after the March breakthrough. In the current reality, flexible offices have a chance of return onto the path of growth. They offer a ready, well-equipped space in an attractive working environment, and also very comfortable lease terms along with reasonable prices.
– Almost half of the companies that are thinking about changing their workplace strategy consider taking up on the offer of instant offices and co-working centers available on the market. Flexible office spaces are increasingly more adapted to both new tenants’ requirements and growing sanitary requirements. Clients look for such solutions, especially if they take into account the duration of the lease agreement or the opportunities they bring in the event of a need for rapid expansion or reduction of office space. Workplaces in some flexible office spaces can be leased for a very short period of up to one month, and in some facilities it is possible to lease them per days or hours – says Krzysztof Foks, Analyst at Walter Herz.
Optimal prices
The advantage of flexible spaces is certainly a simple form of cost control. Instead of paying rent, service charges and paying for utilities, as is the case with regular lease, the tenant only pays one fixed amount to the landlord. All basic fees are included in this price, and often includes access to conference rooms.
The reasons for the return of popularity of co-working spaces and instant offices can also be found in the need to optimize costs, which is associated with the rapid transition of companies to remote work, most often in the hybrid model. Due to the popularity of flexible offices, Walter Herz has launched a search engine with flexible offices offers from all over Poland ?? Instant offices in the modular layout, designed for several people, as well as co-working spaces with specially separated units for individual tenants, spark great interest. The offered lease options differ in costs. The price of leasing the so-called HotDesk ranges from PLN 300 to PLN 900 per month depending on the location. The monthly cost of a permanent work space ranges from PLN 400 to PLN 1,300. A private office that is closest to leasing in a traditional office space usually costs from 600 PLN to 1800 PLN per position per month – informs Krzysztof Foks.
The new market situation prompts companies to use a hybrid model that focuses on combining long-term lease agreements with short-term lease of co-working space, which allows to offer the employees the opportunity to work remotely, not only from home. Flexible offices are becoming an increasingly desirable market solution, as the number of freelancers and people who do not want to commute to the company’s premises and cannot constantly work from home increases. From March 2020, employers create and develop networks enabling work to be performed in various locations. This increases the demand for flexible and easily accessible office space.
Warsaw with the greatest flexible offer
According to the data included in the report ?? Co-working and instant spaces in Poland 2020, prepared by Walter Herz, Warsaw has the largest amount of flexible work spaces, where there are nearly 2/3 of the national resources of this type of space. The central locations and Mokot??w are the most popular places among the companies looking for such offices in the capital. Nearly 75 per cent of Warsaw co-working centers are concentrated in these locations. After Warsaw, Cracow occupies the next place on the map of the supply of flexible office space in Poland, with 13 per cent of the domestic offer. It is followed by Wroclaw (7 per cent), Poznan (3 per cent) and the Tri-City (3 per cent).
Instant offices and co-working centers offer several forms of space lease. The cheapest option is HotDesk, when the tenant gains access to office space where they can take any free rotational space. Another option is dedicated desk, when the tenant gets a designated, permanent place in the open space or in the office. One can also choose a private office in an office dedicated to only one tenant.
The price of leasing flexible space includes many amenities for users, which in the case of a standard lease, the employer would have to organize himself. It includes, among others, access to common areas such as the kitchen and leisure areas. Tenants can use Wi-Fi and basic office equipment, such as scanner and printer, as well as enjoy coffee, tea and water. They also have access to reception desk services and access to lockers and telephone booths. For an additional fee, the facilities usually offer correspondence services, a virtual address, accounting, legal and consulting services.

About Walter Herz
Walter Herz company is a leading Polish entity which has been operating in the commercial real estate sector across the country. For eight years, the company has been providing comprehensive and strategic investment consulting services for tenants, investors and real estate owners. It provides extensive support for both public and private sector. Walter Herz experts assist clients in finding and leasing space, and give advice when it comes to investment and hotel projects.
In addition to its headquarters in Warsaw, the company operates in Cracow, Wroc??aw, the Tri-City and ???d??. Walter Herz has created Tenant Academy, first project in the country, supporting and educating commercial real estate tenants across Poland, with on-site courses held in the largest cities in the country. In order to ensure the highest ethical level of services provided, the agency introduced the Code of Good Practice.

Top