Dzi?? zegary kwarcowe – co b?dzie jutro?

Referat pod takim tytu??em wyg??osi?? Pan prof. dr hab. in??. Zdzis??aw Mrugalski podczas II-go Kongresu Zegarmistrzowskiego w dniu 5.11.1992 roku, kongresu odbywaj?cego si? w Hotelu Forum w Warszawie i po???czonego z targami PAI-TIME ´92.

Dzi?? po kilkunastu latach postawione w tytule pytanie jest w dalszym ci?gu bardzo aktualne, szczeg??lnie dla wszystkich zawodowo, czy hobbystycznie zajmuj?cych si? zegarkami.

Opieraj?c si? na szkicu referatu mojego akademickiego nauczyciela, dyplomowego promotora i ??wczesnego dziekana Wydzia??u Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (dzi?? wydzia??u Mechatroniki) przedstawiam ca??y czas aktualne spostrze??enia profesora.

Tak wiec, artyku?? ten b?dzie zbiorem cytat??w i tylko tam, gdzie up??ywaj?cy czas wymusi?? inne spojrzenie na rynek zegarkowy pozwol? sobie na uzupe??nienie czy s??owa polemiki.

” Je??li w odpowiedzi na pytanie postawione w tytule oczekiwali Pa??stwo rewelacji – to musz? Pa??stwa rozczarowa?: w najbli??szej przysz??o??ci podstawowym miernikiem czasu b?dzie w dalszym ci?gu zegar (lub zegarek) kwarcowy – jednak w zale??no??ci od potrzeb u??ytkownika i jego mo??liwo??ci finansowych – znacznie udoskonalony” – to s??owa, kt??rymi rozpoczynaj?c referat profesor ostudzi?? zapal poszukiwaczy rewelacji czy mi??o??nik??w zegark??w mechanicznych i skupi?? si? w dalszej cz???ci tylko na rozwa??aniach zwi?zanych z zegarami kwarcowymi.

Dzi?? mo??emy z du??? pewno??ci? powiedzie?, ??e jutro obok zegark??w kwarcowych pe??ne prawo istnienia ma grupa przede wszystkim luksusowych zegark??w mechanicznych.
Read more

Authors

Related posts

Top