Drzwi jak malowane

Warszawa, 19 listopada 2020 r.

Drzwi jak malowane

Jest wiele sposob??w na dokonanie efektownej wn?trzarskiej metamorfozy. Jednym z nich jest przemalowanie drzwi w naszych pomieszczeniach. W zale??no??ci od wybranego koloru i stopnia po??ysku mog? uzupe??ni? obecny wystr??j lub sta? si? jego wyrazistym akcentem. Tikkurila przedstawia pomys??y na drzwi, kt??re prowadz? wprost do krainy stylu i inspiracji.

Opr??cz mebli i dodatk??w, to w??a??nie odpowiednio zaaran??owane drzwi spajaj? wystr??j pomieszczenia w jedn?, harmonijn? ca??o???. Je??li zadbamy o ich w??a??ciwe wyko??czenie i kolorystyk? mog? wr?cz sta? si? jednym z najbardziej stylowych element??w naszego domu. Drzwi przemalowane na g???boki odcie?? Y498 Indian Ink nadadz? wn?trzu intryguj?cy wyraz i elegancj?. Odpowiednia emalia, jak np. Tikkurila Everal Aqua, kt??ra jednocze??nie udekoruje, ale te?? zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, pozwoli cieszy? si? urokiem drzwi przez d??ugi czas. Farba dost?pna jest w ponad 13 tys. odcieni, dzi?ki czemu z pewno??ci? znajdziemy odpowiedni? tonacj? idealnie pasuj?c? do stylistyki pomieszczenia.

Mi??o??nikom spokojniejszych rozwi?za?? do gustu przypadn? za?? drzwi w uniwersalnej bieli, kt??re doskonale odnajd? si? we wn?trzach urz?dzonych w najr????niejszych odcieniach ?? nie tylko jasnych i ciemnych, ale nawet pastelowych. Takie rozwi?zanie dobrze sprawdzi si? te?? w niewielkich pomieszczeniach, nadaj?c im lekko??? i pi?kne roz??wietlenie. Pomimo swojej wszechstronno??ci bia??e drzwi wcale nie musz? oznacza? monotonii. Emalia Tikkuria Everal Aqua posiada trzy stopnie po??ysku, co pozwoli na zabaw? wyko??czeniem i wykreowanie wyj?tkowej, indywidualnej aran??acji.

Zale??y Ci na uzyskaniu efektu ??wow? w domowym wn?trzu? Postaw na drzwi w wyrazistej, s??onecznej tonacji! To prosty i pomys??owy spos??b na wprowadzenie do wystroju pozytywnej energii, kt??ra codziennie b?dzie motywowa? domownik??w do dzia??ania. Je??li tylko chcemy, w swej radosnej kompozycji mo??emy p??j??? o krok dalej i zdecydowa? si? na nietuzinkow? pod??og? w koralowej barwie. By jednak unikn?? efektu przyt??oczenia, ??ciany pomieszczenia warto pozostawi? w neutralnym odcieniu – dzi?ki temu nabierze ono niepowtarzalnego charakteru, w kt??rym to drzwi graj? pierwsze skrzypce.

Wi?cej pomys????w na stylizacj? drzwi we w??asnym stylu mo??na znale??? na stronie: www.tikkurila.pl

***
TIKKURILA to mi?dzynarodowa marka wysokiej jako??ci produkt??w przeznaczonych do malowania, dekoracji i ochrony r????nego rodzaju powierzchni zar??wno na zewn?trz, jak i wewn?trz pomieszcze??. W ofercie posiada szerok? gam? farb, impregnat??w czy emalii dla klient??w indywidualnych, a tak??e profesjonalist??w oraz pow??oki i rozwi?zania przemys??owe. Tikkurila wiele uwagi po??wi?ca bezpiecze??stwu wytwarzanych przez siebie wyrob??w, st?d te?? produkty tej marki s? przyjazne dla u??ytkownik??w i ??rodowiska naturalnego. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Tikkurila opracowa??a jeden z najbardziej zaawansowanych na rynku system??w barwienia farb ?? AVATINT. Umo??liwia on pigmentacj? produkt??w na ponad 13 tys. odcieni, dzi?ki czemu mo??na przygotowa? aran??acj? przestrzeni wed??ug indywidualnych upodoba?? kolorystycznych i preferencji klient??w. Dodatkowo doskona??e parametry u??ytkowe wyrob??w Tikkurila zapewniaj? pomalowanym powierzchniom pi?kne i trwa??e wyko??czenie.
Produkty Tikkurila dost?pne s? w sprzeda??y w oko??o 40 krajach od ponad 150 lat. Firma powsta??a w 1862 r. w Finlandii, a w Polsce obecna jest od 1998 roku. Wi?cej informacji na temat marki dost?pnych jest na stronie www.tikkurila.pl.

Top