Dobra, solidna zegarkowa robota w Genewie

Jak co roku wszyscy zegarkowi fascynaci goszcz?, a wielu, wielu zawodowc??w pracuje w chwili obecnej w szwajcarskiej Genewie. Od kilkunastu ju?? lat, skupiaj?ca znacz?c? grup? presti??owych marek firma Richemont, zaprasza swoich klient??w w??a??nie do Genewy.

Oczywi??cie takie wydarzenie spowodowa??o aktywn? obecno??? tak??e innych indywidualnych, lub grup firm zegarkowych. Od momentu przyj?cia terminu styczniowego dla organizacji spotkania Mi?dzynarodowego Salonu Elitarnego Zegarmistrzostwa (Salon International de la Haute Horlogerie ?? SIHH) tak zwyczaje, jak i mo??liwo??ci go??ci nieznacznie ewoluuj?.

Ju?? pierwsze dni roku znaczone si? ci???ka prac? zegarkowych zawodowc??w.
Dla bran??owych stylist??w i konstruktor??w czas ten jest zwie??czeniem najwa??niejszego etapu d??ugiej, czasami nawet kilkuletniej pracy. Opracowywane przez czas liczony w latach, wyr????niaj?ce si? i sprawnie dzia??aj?ce mechanizmy zegark??w zwykle po raz pierwszy s? prezentowane na takich zegarkowych spotkaniach i zawsze wzbudzaj? zainteresowanie zwiedzaj?cych.
Dla dzia????w reklamy producent??w, okres targowy jest p????metkiem pracy, a dla dzia????w handlowych jest jej pocz?tkiem. Przygotowane na nie nowe modele zegark??w, w cz???ci wyposa??one w nowe mechanizmy (w istniej?cych na rynku modelach nie dokonuje si? takich zmian) musz? trafi? w gusta targowych go??ci, z kt??rych wi?kszo??? stanowi? przedstawiciele sklep??w. Pozytywny ferment tu?? przed targami i takie same reakcje go??ci s? najwi?ksza rado??ci? stylist??w i konstruktor??w.
Na czas targ??w wszystkie detale dla odpowiedniego przyj?cia go??ci tak na terenie salonu wystawowego, jak i na wieczorne godziny po jego zamkni?ciu musz? by? odpowiedni wcze??nie przygotowane. Pozytywnego zaskoczenia swoich go??ci przygotowanymi atrakcjami, oczekuj? od dzia????w promocji wszyscy zarz?dzaj?cy firmami menad??erowie. Na ten czas musz? by? tak??e gotowe wszystkie materia??y promocyjne i reklamowe. Ich najwy??sza jako??? jest niezb?dna, a profesjonalizm i wyj?tkowo??? s? najlepsz? drog? dotarcia do konkretnych os??b i znacz?cych medi??w. Takie dopasowanie do rynk??w , odczucia dziennikarzy i klient??w oraz odpowiednio wysoka ich jako??? zawa??y p????niej o cz?stotliwo??ci publikacji o wyrobach konkretnej marki. Czas po targach dla os??b zwi?zanych z reklam? i promocj? jest ju?? o wiele spokojniejszy i bardziej uregulowany.
Dla dzia????w handlowych targi s? nowym pocz?tkiem wyt???onej pracy, kt??ra musi zapewni? odpowiednie przychody firmy, niezb?dne dla jej rozwoju i funkcjonowania przez ca??y rok.
Dla w??a??cicieli sklep??w i os??b odpowiedzialnych za zaopatrzenie podleg??ych im jednostek, czas targ??w jest obok wymiany informacji, momentem z??o??enia najwa??niejszych i zwykle najwi?kszych, bo przewidywanych na okres ca??ego roku zam??wie??.
Z tych powod??w w zegarkowym ??wiatku w bie???cym tygodniu m??wi si? tylko o Genewie.
Obok wspomnianego Salonu Elitarnego Zegarmistrzostwa grupy Richemont, gdzie liczy si? wiele marek znanych na naszym rynku marek (np. Cartier, IWC, Vacheron Constantin, Audemars Piquet ) odbywaj? si?: WPHH (World Presentation of Haute Horlogerie) ?? gdzie obecnych jest 11 marek pod wodz? firmy Franck Muller, oraz GTE (Geneva Time Exhibition) ?? gdzie prezentuje si? kilkadziesi?t mniejszych i mniej znanych producent??w zegark??w. Oczywi??cie r??wnocze??nie w przestronnych hallach wielu hoteli swe stoiska rozmie??ci??y presti??owe marki, kt??re zapraszaj? wszystkich swoich klient??w na marcowe targi do Bazylei (np. H.Moser&Cie).
Doskona??ym przyk??adem doskona??ego przygotowania do targ??w mo??e by? firma IWC, kt??ra na tegoroczne spotkania

godzinach s? w naturalny spos??b weryfikowane.

Probus Scafusia – Dobra, solidna robota zegarmistrzowska z Schaffhausen

Authors

Related posts

Top